Publicaties en projecten

Redactiewerk

Hoofdredacteur en eindredacteur 11 en 30, mededelingenblad afd. Friesland, Nederlandse Genealogische Vereniging (2008-heden)

Redactielid De Vrije Fries, jaarboek Koninklijk Fries Genootschap (2014-2023)

Medewerker redactie Gens Nostra, Nederlandse Genealogische Vereniging (2014-2015)
Redactielid bij Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur (2002-2010)

 

Beeldredactie

 

Liuwe H. Westra, Pionier foar it Frysk. Libben en striid fan Tony Feitsma (1928-2009) (Leeuwarden: Afûk, 2022).

 

Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden, Hildo van Engen, Han Nijdam en Kaj van Vliet red., Martha Kist beeldredactie (Hilversum: Verloren, 2021).

Nieuwe Encyclopedie van Fryslân, Meindert Schroor e.a. red. (Leeuwarden/Gorredijk: Tresoar/Bornmeer 2016) 4 dln. Beeldredacteur De Vrije Fries, jaarboek Koninklijk Fries Genootschap (2014-heden)

 

Research opdrachten

 

Joost Kingma, Ruiter voor de Republiek. Ignatius van Kingma, een Friese kolonel in het rampjaar 1672. (Gorredijk: Noordboek, 2023), 192 blz., ill., ISBN 9 789056 158217.

 

Boeken

Aly van der Mark, Margreet Nauta, Titia van Wulfften Palthe, Martha Kist, Twee vrouwen. Twee levens. Voor- en tegenspoed in de 19de eeuw. Biografie (Leeuwarden: HetNieuweKanaal, 2021).

De neiteam fan Bearn en Lies. Familieboek Van der Zwaag-Wolters Broeksterwoude. Jan van der Zwaag, Henk Dijkstra, Trijntje de Groot-Kloosterman, Martha Kist red. ([Oentsjerk] 2017).

Klaas Tulp, Martha Kist, Jaap van der Wal e.a., Smallingerland op de kaart. Een historische cartografie (Rottefalle: Smelne’s Erfskip 2010).

Martha Kist, Geschiedenis van het Kruis- of Doumaleen te Aldeboarn (Hilversum: Verloren, 2008), 212 blz., ill., ISBN 978-90-8704-029-1.

Friese kwartieren. Kwartierstaten uitgegeven door leden van de NGV Afdeling Friesland, Martha Kist, Bouwe van der Meulen en Jan Smink red. (Leeuwarden: NGV Afdeling Friesland, 2005), 359 blz., ISBN 90-809541-1-X

Een man van eer. Bloemlezing uit ‘Jancko Douwama’s Geschriften’. Uit het Nederduits vertaald, ingeleid en geannoteerd door Martha Kist en Harmen Wind (Hilversum: Verloren, 2003), 238 blz., ill., ISBN 90-6550-769-8.

Artikelen (selectie)

Tineke Hartman, Bouwe van der Meulen en Martha Kist, ‘Liepke Fockes, Antje Lubberts en hun drie dochters’, Genealogysk Jierboek (2023) 87-150.

‘Jancko Douwama’, in: Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen (1200-1580), Anneke B. Mulder-Bakker en Rolf H. Bremmer Jr red. (Walburg Pers, 2021), 143-144.

Diverse lemma’s in: Nieuwe Encyclopedie van Fryslân, Meindert Schroor e.a. red., (Leeuwarden/Gorredijk: Tresoar/Bornmeer 2016) 4 dln.

Diverse lemma’s in: 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, Els Kloek red. (Nijmegen: Vantilt, 2013).

‘Van Gardes d’Honneur tot helden van Waterloo. De belevenissen van enkele vooraanstaande jongemannen in 1813-1815’, Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging 70, 5/6 (2015) 244-249.

‘Vergeet mij niet. Het album van Janke Diederika Vlaskamp (1826-1903)’, Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging 68, 7/8 (2013) 228-233.

‘Op zoek naar het graf van Haye Johannes Kramer (1798-1838). Een moderne zoektocht naar een zeeman uit het begin van de 19de eeuw’, Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging 67,1 (2012) 1-7. ‘Jancko Douwama, verrader en icoon’, Biografie Bulletin 21, 3 (2011) 55-62. ‘Historische kaarten’ in: De Bosatlas van Fryslân (Groningen: Noordhoff atlasproducties, 2009) 30-49.

‘De prijs van een lam’, Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur, jg 12 nr. 4 (2006) 8-12.

‘Letter voor letter. Genealogie als hulpwetenschap bij textielonderzoek’, Gens Nostra 7/8 (2005) 424-428.

‘Een ‘braaf burger’. Ulbe Arend Evertsz (1799-1860)’, De Vrije Fries 82 (2002) Themanummer Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries Genootschap 1827-2002, 132-139.

‘Centraal gezag en Friese vrijheid: Jancko Douwama’s strijd voor de Friese autonomie’ in: J. Frieswijk, A.H.Huussen jr., Y.B. Kuiper, J.A. Mol eds., Fryslân, staat en macht 1450-1650. Bijdragen aan het historisch congres te Leeuwarden van 3 tot 5 juni 1998 (Hilversum/Leeuwarden 1998) 107-125.